http://www.badminton.nl

In de Jaarvergadering 2010 zijn enkele wijzigingen van de statuten goedgekeurd. De genomen besluiten zijn inmiddels bij de notaris gepasseerd en daarmee officieel in werking getreden. De nieuwe teksten luiden als volgt.

a. Wijziging Statuten Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 1

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Bad¬minton Bond. Hij wordt verder in deze  Statuten en in de reglementen aange¬duid met: Badminton Nederland.


b. Toevoegen lid 3 aan Statuten Hoofdstuk IV, artikel 6

HOOFDSTUK IV BESTUUR

Verstrekking van ledengegevens aan derden
Artikel 6
3.  Het bondsbestuur is voorts bevoegd tot eenmalige of herhaalde verstrekking van  ledengegevens aan NOC*NSF en andere organisaties mits daarbij is gegarandeerd dat  deze gegevens niet voor commerciële doeleinden of voor communicatie met  individuele leden zullen worden gebruikt. Tegen deze verstrekking is geen bezwaar  mogelijk.

Toelichting: Dit nieuwe maakt het mogelijk om te voldoen aan de eisen van NOC*NSF en andere organisaties inzake controles ten behoeve van subsidieverstrekkingen alsmede ten behoeve van onderzoek.

Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein
Gelderlandhaven 5
Nieuwegein
t (030) 60 84 150
www.badminton.nl